سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفسا
مریم پاسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
امین اله قسام – دانش آموخته کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه تهران

چکیده:

دراین ازمایش به بررسی اثرات اللوپاتی عصاره های مختلف گیاه چریش روی جوانه زنی و رشد و نمو علف هرز خرفه پرداخته شد از غلظتهای مختلف صفر، ۱/۲۵ و ۲/۵ و ۵ و ۱۰ گرم برلیتر و همچنین از پنج حلال به نامهای متانول، استون، اتیل استات، بنزن و عصاره آبی چریش در این ازمایش استفاده شد نتایج نشان داد که غلظتهای ۵و ۱۰ گرم برلیتر هرکدام از عصاره ها باعث کاهش تمام فاکتورهای اندازه گیری شده بطوریکه غلظت ۵و۱۰ گرم برلیتر باعث بیشترین کاهش درصد جوانه زنی طول ساقهچه و ریشه چه وزن تر وخشک خرفه شد بیشترین تاثیر بازدارنده بردرصدجوانه زنی را حلال بنزن در غلظت ۵و ۱۰ گرم درلیتر نشان داد و تیمارهای عصاره آبی ومتانول در غلظت صفر و ۱/۲۵ گرم درلیتر کاهشی دراین زمینه نشان ندادند.