سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صغرا نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز
روزبه فرهودی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عادل مدحج –

چکیده:

به منظوربررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی دو گیاه تاج خروس و اسطوخودوس برجوانه زنی و نشست پذیری غشای سلولی گیاهچه قیاق آزمایشی بصورت بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴تکرار انجام شد تیمارهای مورد آزمایش شامل عصاره آبی تاج خروس با غلظت ۱/۵ و۲/۵ درصد و اسطوخودوس ۲/۵و۵ درصد و سم تری فلورالین ۱درهزار و آب مقطر بهعنوان شاهد بود نتایج این ازمایش نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی تاج خروس سبب کاهش معنی دار درصد جوانهزنی طول ریشهچه و ساقه چه شد همچنین نتایج آزمایش نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی اسطوخودوس سبب افزایش معنی دار تخریب غشا سلولی شد استفاده ازمواد اللوپاتیک می تواند گامی مهم دراستفاده از این مواد به جای مصرف کمتر و بهینه علف کشها و کشاورزی پایدار باشد.