سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا عایمرادی –
گلثومه عزیزی –
مریم جهانی –
آسیه سیاهمرگویی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر دگر آسیبی عصاره اندام های مختلف زعفران بر جوانه زنی گونه های علف هرز شامل شلممبیک (Rapistrum rugosum)، گچ دوست (Gipsophylla sp.) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برای هر یک از گیاهان مور نظر اجرا گردید. در بررسی اثر زعفران بر شامبیک و گچ دوست، تیمارهای مورد بررسی شامل عصاره اندام های بنه و برگ گیاه زعفران در پنج سطح (۰/۰ و ۰/۵ و ۱/۰ و ۱/۵ و ۲ درصد) بود. در برریس اثر دگر آسیبی زعفران بر تاج خروس ایستاده ، دو آزمایش به صورت مجزا صورت گرفت. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش اول شامل عصاره دو اندام مختلف بنه و برگ درچهار سطح ( شاهد، ۰/۵ و ۱/۵ و ۴/۵ گرم پودر در هزار سی سی آب مقطر) و تیمارهای آزمایش دوم شامل چهار سطح ( شاهد و ۰/۵ و ۱/۵ و ۴/۵ گرم پودر در صد سی سی آب مقطر) بود. نتایج نشان داد که رابطه همبستگی بین سطوح مختلف غلظت و درصد و سرعت جوانه زنی گیاه از نظر آماری معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره زعفران، درصد و سرعت جوانه زنی شامبیک، گچ دوست و تاج خروس روند کاهشی نشان داد. در مقایسه دو اندام بنه و برگ زعفران ، اثرات دگر آسیبی بیشتر از بنه بود به طوری که در گیاه شلمبیک درصد جوانه زنی در نمونه شاهد ( آب مقطر) ۱۰۰ درثد بوده و در تیمار ۲ درصد عصاره بنه و برگ به ترتیب ۹۲ و ۴۷ رسید. در گیاه گچ دوست نیز درصد جوانه زنی در تیمارهای ۲ درصد بنه برابر نمونه شاهد و معادل ۸۸ درصد و در تیمار ۲ درصد برگ ۵/۳۳ درصد بود. در گیاه تاج خروس نیز در غلظت ۴/۵% بنه درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب ۸۸/۸ و ۹۳/۳ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت و در غلظت ۴/۵ درصد برگ به صفر رسید. همچنین با افزایش غلظت عصاره زعفران، طول ریشه چه و ساقه چه در گیاهان مورد بررسی کاهش یافت.