سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه سیاره – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا
سارا شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا
مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی باقر زاده – استادیار عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر روی خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذور گیاهچه تربچه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل دو سطح نمک شوری با نمک NaCl و KCl در ۵ سطح ( شاهد و ۰٫۳- و ۰٫۶- و ۰٫۹- و ۱٫۲- مگاپاسکال) بود. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، سرعن جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه، طول گیاهچه و بنیه بذور بود. نتایج نشان داد اثر تنش شوری تاثیر معنی داری روی درصد جوانه زنی و بنیه بذور گیاهچه تربچه داشت؛ ولی روی ریشه چه و ساقه چه چه تاثیر معنی داری نداشت . به طور کلی با افزایش غلظت شوری درصد جوانه زنی و بنیه کاهش پیدا کرد.