سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسیبه ایزدی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین مبلی – استاددانشگاه تهران
عباس اکبرنیا – عضو هیأت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

فناوری استحصال روغن زیتون میتواند بر کیفیت و کمیت روغن اثر گذار باشد. در این پژوهش روغن به دست آمده از خردکن چکشی در دورهای ۷۲۰ و ۱۴۵۰ دور بر دقیقه، دماهای همزدن ۳۰ ۴۵ و ۶۰ درجه سلسیوس و زمان همزدن ۱۰ ۲۰ و ۳۰ دقیقه از نظر کمی و کیفی مورد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش دما و دور خردکن نسبت به زمان همزدن تأثیر بیشتری بر اسیدیته دارد و تنها عامل تأثیر گذار بر پراکسید دمای واحد همزن می باشد. در مورد پارامترهای کمی، افزایش دما و زمان همزدن منجر به کاهش رطوبت تفاله شده (افزایش کمیت)، هم چنین میزان چربی تفاله نیز با افزایش دور خردکن، افزایش دما و مدت زمان همزدن کاهش یافت (افزایش کمیت). لذا بهتر است برای به دست آوردن روغن با کیفیت بالا، استحصال روغن در دمای ۳۰ درجه سلسیوس و دور ۷۲۰ دور در دقیقه انجام شود