سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سجاد سواری – دانشجوی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اراک.
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مسعود گماریان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثرات دور آبیاری و کاربرد کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن رقم پیشاهنگ تحقیقی در بهار و تابستان سال ۰۹۳۱ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی اراک به صورت آزمایش استریپ پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفیبا ۹ تکرار اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل نیتروژن در چهار سطح N1=50, N2=200, N3=350, N4=450 کیلوگرم اوره در هکتار در کرتهای اصلی و دور آبیاری در پنج سطح شامل I1 )آبیاری در مرحله استقرار(، I2 )استقرار+ساقه دهی(، I3 )استقرار+ساقه دهی+ظهور سنبله(، I4 )استقرار+ساقه دهی+ظهور سنبله+گلدهی(، I5 )استقرار+ ساقه دهی + ظهور سنبله+ گلدهی +پرشدن دانه( در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر متقابل نیتروژن و آبیاری بر طول میانگره اول ۰۱ و ۰۱ روز پس از کاشت معنی دار شد. همچنین اثر متقابلنیتروژن و آبیاری بر طول بلندترین برگ در هیچکدام از روزهای پس از کاشت معنی دار نشد. اثر تمام تیمارهای آزمایش بر عملکرد علوفه دانه تاثیر معنی داری را نشان دادند و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار N3I3 و به میزان ۲/۱۰ تن در هکتار بود . همچنین اثر هیچکدام از تیمارها بر وزن هزار دانه وشاخص برداشت ناثیر معنی داری را نشان نداد