سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور تعیین مطلوب ترین دور آبیاری جهت استفاده بهینه از آب برای تولید ۴ رقم کلزا )هایولا، آپشن، PF, RGS ( و مقایسه اثر تیمارها بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا، آزمایشی در سال ۸۷-۸۶ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنر کرمان به اجرا درآمد. دور آبیاری در سه سطح )به ترتیب ۷۵، ۹۰ ، ۱۰۵ میلیمتر تبخیر از طشتک A ( و صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد غلافدر بوته، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین بود. طرحبصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار پیاده شد. این تحقیق نشان داد که سطحآبیاری ۹۰ میلیمتر تبخیر از طشتک A 6 روز یکبار( در بسیاری صفات از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار بود که در (کرمان توصیه می گردد، ضمناً رقم هایولا ۴۰۱ نیز در بسیاری خصوصیات نسبت به سایر ارقام برتری داشت.