سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین نستری نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیدحسین نعمتی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین آرویی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به خشکسالی های اخیر جهت صرفه جویی در مصرف آب استفاده ازمالچ مورد توجه قرارگرفته است بدین منظور آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تربت جام برروی دو رقم خربزه انجام گردید عامل آبیاری در سه سطح دورآبیاری شش، هشت و ده روز درکرت اصلی و دو عامل مالچ مخلوط مالچ کاه و شلتوک برنج مالچ پلاستیک و بدون مالچ و رقم دو رقم خاتونی و قصری بصورت فاکتوریل درکرت فرعی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که در صفات درصد قندمقاومت به بوته میری و کنه سطح برگ و رطوبت خاک برای تیمارهای مالچ و دور آبیاری تفاوت معنی داری وجود دارد بیشترین سطح برگ و رطوبت خاک درمالچ پلاستیک مشاهده شد و بیشترین آلودگی به کنه و بوته میری درمالچ آلی بدست آمد. مالچ پلاستیک باعث افزایش درصد قند در هر دو رقم خربزه گردید مالچ پلاستیک در دور آبیاری شش روز باعث کاهش کیفیت میوه شد اما در دور آبیاری بیش از هشت روز باعث افزایش کیفیت گردید که با توجه به مزیت در مصرف آب کمتر و بهبود عملکرد و کیفیت برای مناطق خشک و کم آب توصیه می گردد.