سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رحمانی – کارشناس ارشد علوم دام
رضا وکیلی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
سونیا زکی زاده – استادیاران گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
علیرضا فروغی –

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی اثرسطوح مختلف دانه سویای اکسترود شده و مولتی آنزیم همی سل بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از سه سطح سویای اکسترود شده ۱۲،۰ و۲۴ درصد جیره و دو سطح آنزیم ۰و۰۵/۰درصد در قالب طرح کاملاً تصادفی براساس مدل فاکتوریل ۳×۲ با استفاده از۳۱۲ قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸ به مدت ۴۲ روز در ۶ تیمار و ۴ تکرار انجام گردید.جوجه ها از روز اول روی بستر و با جیره هایی که براساس احتیاجات سویه راس تنظیم شده بودند، به طور آزاد تغذیه شدند.در پایان هردوره۲۴،۱۰و۴۲ روزگی،افزایش وزن، مصرف خوراک وضریب تبدیل غذایی محاسبه شدند. نتایج نشان داد که سطح ۱۲ درصد دانه سویا، بالاترین میزان اضافه وزن بدن و رشد روزانه را در دوره پایانی و کل دوره آزمایشی داشت. کمترین مقدار مصرف خوراک مربوط به تیمارهایی بود که از سویای اکسترود شده تغذیه شده بودند و با تیمار شاهد دارای اختلاف معنی داری بودند. کمترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار ۱۲ درصد سویا با آنزیم بود که با بقیه سطوح اختلاف معنی داری داشت. این تحقیق نشان داد که سطح ۱۲ درصد دانه سویا به همراه آنزیم می تواند به بهبود ضریب تبدیل و کاهش مصرف خوراک در جوجه های گوشتی کمک نماید.