سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی سرگلزایی – دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
فرهاد رهبر – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
راضیه احمدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
مرضیه احمدی – کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده:

با توجه به اینکه سیاست های تعدیل اقتصادی از طرف نهادهای بین المللی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و همچنین بهبوددر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه پشنهاد شده است، برای این منظور کشورهای در حال توسعه بدنبال اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی در اقتصاد را پیش گرفتند. در این مطالعه ما بدنبال بررسی اثرات خصوصی سازی بر توزیع درآمد کشورهای در حال توسعه در بین سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۰ پرداختیم. مدل مناسبی را بر اساس مطالعات تجربی گذشته و همچنین استفاده از متغیرهای کیفی و نهادی در اقتصاد و استفاده از متغیرهای کنترلی دامی برای مناطق مختلف، انتخاب کردیم و از روش های تخمینی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته GMM) و مقایسه آن با روش حداقل مربعات معمولی OLS) استفاده کردیم. نتایج تخمین به روش GMM نشان می دهد که خصوصی سازی در منطقه منا دارای اثرات مثبت و معنی داری بر توزیع درآمد داشته است و در مناطق جنوب آسیا و آسیای مرکزی خصوصی سازی دارای اثرات منفی بر نابرابری داشته است ودر سایر مناطق (( اروپای غربی و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و کارائیب، آسیای غربی و منطقه پسفیک و جنوب صحرای آفریقا) خصوصی سازی دارای اثرات معنی داری بر توزیع درآمد نبوده است.