سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

مسعود تاجیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادسمنان
محسن عیشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نراق

چکیده:

طی چند دهه گذشته خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختارکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بوده است درواقع امروزه به دشواری می توان کشوری را یافت که برنامه ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی یا سهیم کردن بخش خصوصی درمدیریت مالکیت و امور مالی این شرکت ها درپیش نگرفته باشد هدف این پژوهش دستیابی به پاسخی واضح جهت پرسش اصلی تحقیق مبنی برمیزان موفقیت دولت درنیل به اهداف از پیش تعیین شده طی فرایند خصوصی سازی است درپژوهش حاضر جهت بررسی اثرات خصوصی سازی بروضعیت مالی شرکت ها از طرح تحقیق پیش آزمون پس ازمون با گروه کنترل دردوره های زمانی سه سالقبل و سه سال بعد از خصوصی شدن طی سالهای ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۸ براساس صورت های مالی حسابرسی شده است استفاده شده است دراین پژوهش دودسته فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرارگرفته است فرضیات اصلی به وضعیت قبل و بعد شرکت های خصوصی شده و فرضیات فرعی به وضعیت شرکت های خصوصی شده و هم صنعت دولتی بورسی طی یک دوره زمانی مشابه پرداخته است.