سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید رضایی بنفشه – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
یداله بلیانی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
غریب فاضل نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
بتول زینالی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی

چکیده:

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که بصورت متناوب جوامع بشری را تهدیدکرده و اثرات منفی برمنابع اب و کشاورزی و اقتصاد آنها می گذارد لذا با توجه به این رویه خشکسالی و اثرات آنها داده های ۲۴ساله ایستگاه دیده بانی شهرستانکازرون از سال ابی ۶۳ تا ۸۶ برای پایش خشکسالی با استفاده از نمره استانداردبارش SPI مورد استفاده قرارگرفته است نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طول دوره آماری مذکور اکثر خشکسالی ها با شدت و ضعفهای همراه بوده در سال ۷۲ شدیدترینخشکسالی شهرستا ن کازرون بود ه که اثرات منفی برمنابع اب و کشاورزی گذاشته است بعنوان نمونه درسال ابی ۱۳۷۲ به دلیل عدم تامین نیاز آبی در طول دوره رشد محصول گندم میزان برداشت آن درواحد سطح ۵۰۰۷۲ تن درهکتار براورد شده ه نسبت به سال قبل و بعد از آ« ۵۵۳۶۲ و ۷۷۴۵۸ تن درهکتارکاهش قابلملاحظه ای را نشان میدهد