سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عصمت اوستاخ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگلداری
ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشکده منابع طبیعی لرستان
سمیه میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضر بررسی اثرات خشکسالی دراستان لرستان حوزه کشکان بود که بدین منظور از شاخصهای نیچه و SIAP استفاده شد تجزیه تحلیل آماری داده ها نشان داد که بیشترین میانگین بارندگی درازمدت درایستگاه سراب سیدعلی و کمترین مقدار آن درایستگاه کشکان پلدختر می باشد همچنین براساس ضریب تغییرات و انحراف معیار داده های ۳۰ ساله ایستگاه ها بیشترین نوسانات بارش از میانگین بلندمدت درایستگاه سراب سیدعلی و کمترین آن مربوط به کشکان آفرینه می باشد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که درایستگاه های مورد مطالعه درطول ۳۰ سال با توجه به شاخص نیچه بیشترین فراوانی مربوط به نرمال است و براساس شاخص SIAP طبقه ترسالی بیشترین فراوانی را به خوداختصاص داده است که به ترتیب ۹۵ و ۵۷ می باشند.