سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله ادیب فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آب وزهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
فرشید عارف – گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

با توجه به خشکسالی ثابت رفتار، نیاز به تحقیق و ارزیابی در حوضه منابع آب سحطی و زیر زمینی بیش از همیشه احساس می شود. بحران آب فقط منحصر به بعد کمیت نیست بلکه کیفیت آب نیز در معرض بحران است. در همین راستاعواملی چون سازند های موجود، تغییرات آب وهوایی، برداشت بیش از حد از سفره آب زیر زمینی و پیشروی آب شور به طرف منابع آب در محدوده دشت سروستان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بررسی منابع آب زیر زمینی دشت سروستان از داده های سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ ، تعداد ۳۰ چاه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از برنامه AqQA صورت گرفته است. در ادامه به منظور ارزیابی اثرات خشکسالی نسبت به جمع آوریآمار منابع آب برای دشت اقدام گردید و به دنبال آن تغییرات سطح آب نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و پس ازترسیم نقشه های همافت سطح آب زیرزمینی، هم هدایت الکتریکی و غیره عملکرد پدیده خشکسالی در تغییرات کمی و کیفی منابع تأمین آب دشت ارزیابی شد. در نتیجه دشت مورد مطالعه شامل سه نوع تیپ آب شامل تیپ کلروره،سولفاته و بی کربناته می باشد که در این بین تیپ کلروره بیشترین گستردگی را دارد. بر این اساس و به دنبال مدیریت بحران و مقابله با خشکسالی راهکار هایی نیز ارائه گردیده است.