سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه بدیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی
احمد پهلوانروی – دانشیار ژئومرفولوژی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
غلامرضا هادربادی – استادیار، سازمان جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

فرآیند بیابانزایی و تخریب اراضی نتیجه عوامل انسانی همچون بهرهبرداری نامناسب از اراضی و عوامل طبیعی از قبیل خشکسالی میباشد. کشور ایران که بهطور عمده از شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک بهره میگیرد،دارای اکوسیستمی ناپایدارتر و شکنندهتر نسبت به مناطق مرطوب میباشد و اهمیت حفاظت از منابع آب و خاک در آن دوچندان است. در این تحقیق سعی خواهد گردید به بررسی پیامدهای ناشی از خشکسالیهای اخیر، نظیر تخریب زمینهای کشاورزی، بیابانزایی و تخریب بیوم منطقه ازجمله هجوم ماسههای روان به مناطق مسکونی و زراعی و خسارات ناشی از فرآیند خشکسالی به بخشهای کشاورزی و همچنین مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد در پایان راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات خشکسالی در منطقه میاندهی خراسان رضوی ارائه شده است.