سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم مهدی زاده – دانشگاه پیام نور ابرکوه
ابوالقاسم حسن پور – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
سیدعلیرضا رسولی – کارشناس فضای سبز شهرداری ابرکوه

چکیده:

درراستای تولید محصول ارگانیک وکاهش مصرف آب در کشاورزی پایدار و با توجه به مزایای خاکپوشها ازجمله: مبارزه با علفهای هرز، جلوگیری از فرسایش و سله بستن خاک، ممانعت از تماس محصول با خاک مرطوب وآلوده و کاهش مصرف سموم، آزمایشی در شهرستان ابرکوه با هدف بررسی اثرات خاکپوشها برروی کیفیت وکمیت دو توده اسفناج محلی ابرکوه و خوزستان، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد که پوشش خاک در ۴ سطح: پلاستیک مشکی، پلاستیک شفاف، کاه و بدون خاکپوش به عنوان شاهد در نظرگرفته شد. نتایج نشان داد دررابطه با عملکرد بین دو رقم اختلاف معنی دارنبود، تاثیر خاکپوشها روی عملکرد نشان داد که بین سه نوع خاکپوش اختلاف معنی دار نبود ولی خاکپوش پلاستیک سیاه و کاه با شاهد اختلافشان معنی دار بود و شاهد کمترین عملکرد (۱۲۹۴۰kg/h) و خاکپوش پلاستیک سیاه بالاترین عملکرد را نشان داد (۱۶۴۱۰kg/h) . دررابطه با کیفیت بوته ها، عرض پهنک برگ با خاکپوش کاه بیشترین بود (۸/۷cm) که با خاکپوش سیاه وشاهد اختلاف معنی دار نداشت . در مقایسه اثرمتقابل رقم و خاکپوش روی طول پهنک برگ ، کمترین طول پهنک مربوط به تیماررقم خوزستان با خاکپوش پلاستیک شفاف بود (۱۱/۷cm) و بیشترین طول پهنک برگ از تیماررقم ابرکوه با خاکپوش کاه بود (۱۳/۱cm) . نهایتا مقایسه طول دمبرگ نشان داد که رقم ابرکوه با خاکپوش پلاستیک شفاف کمترین طول دمبرگ نسبت به سایرتیمارها داشت (۴/۱cm).