سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین پناهی – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز،
احمد اسدزاده – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز،
یعقوب اندایش – مربی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

واردات شامل واردات کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی می باشد. با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و استفاده در فرایند تولید بخش های مختلف سبب می شود تا تولید ملی افزایش یابد. در سالتولید ملی هدف افزایش تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات می باشد. کاهش واردات کالاهای مصرفی نهایی موجب افزایش تقاضا از تولیدات داخل می گردد و تولید ملی را افزایش می دهد. اما اگرپس از محدودیت واردات کالاهای مصرفی نهایی سعی شود در جهت کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سیاستگزاری شود اولویت محدودیت با کدام بخش ها باشد تا تولید ملی کمتر کاهش یابد.در این مقاله با استفاده از تکنیک داده ستانده و جدول داده ستانده ملی سال ۱۳۸۰ اثرات حذف واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر تولید ملی سنجیده شده است. نتایج با محاسبه حساسیت تولیدی واردات هر بخش، حاکی از آن است که حذف واردات بخشهای خدمات آموزش عالی دولتی، خدمات آموزش متوسطه عمومی و فنی و حرفه ای خصوصی و خدمات آموزش متوسطه عمومی و فنی وحرفه ای دولتی کمترین تاثیر بر تولید ملی و حذف واردات بخشهای سنگ مس و کنسانتره های آن، ذغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس و سنگ آهن و کنسانتره های آن بیشترین تاثیر بر کاهش تولید ملی دارد