سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
رضا امیرنیا – استادیار گروه زراعت دانشگاه ارومیه
مراد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
مریم غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات حذف برگ برروی دو رقم گلرنگآزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید فاکتورهای این آزمایش شامل رقم در دو سطح رقم محلی اصفهان و IL111 و حذف برگ در ۵ سطح شاهد بدون حذف برگ حذف برگهای ۱/۳ تحتانی ساقه حذف برگهای ۱/۳ میانی ساقه حذف برگهای ۱/۳ فوقانی ساقه و پوشش گل آذین بود نتایج آزمایش نشان داد که حذف برگ تعداد دانه در گل آذین و شاخص برداشت را بطور معنی داری کاهش داد همچنین حذف برگ سبب افزایش معنی دار درصد روغن دانه گردید مقایسه دو رقم نیز نشان داد که صفات ارتفاع گیاه تعداد دانه در گل آذین تعداد گل آذین عملکرد بیولوژیک درصد روغن شاخص برداشت و عملکرد دانه در رقم محلی اصفهان نسبت به رقمIL111 بطور معنی داری بیشتر بود اما وزن هزار دانه در رقم IL111 بطور معنی داری بیشتر از رقم محلی اصفهان بود.در تیمارهای حذف برگ بیشترین تاثیر را درکاهش تعداد دانه در گل آذین و شاخص برداشت به ترتیب تیمارهای پوشش گل آذین و حذف برگهای ۱/۳ فوقانی ساقهداشتند همچنین حذف برگهای ۱/۳ فوقانی ساقه بیشترین تاثیر را در افزایش درصد روغن داشت نتایج آزمایش نشان داد که هرچه حذف برگ در قسمتهای فوقانی گیاه صورت گیرد تاثیر نامطلوب آن بر عملکرد و اجزا آن بیشتر خواهد بود.