سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیده مریم موسوی فرد – دانشجوی دکتری عمران – آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

به منظور بهبود نتایج حاصل از مدلهای نشتیابی بر پایه جریان گذرا لازم است، این مدلها با دقت خوبی مدل شوند، عوامل بسیاری میتواند در مدلسازی مناسب جریان گذرا در یک سیستم دخیل باشد که از آن جمله میتوان به مدلسازی افت اصطکاک اشاره نمود. در جهت تعیینمحدوده مناسب برای انجام یک فرآیند نشتیابی مطمئن و همچنین کاهش عدم قطعیتهایی که ممکن است به دنبال مدلسازی اصطکاکناماندگار ایجاد شود، مدل مناسبی (مدلی که در آن هد منفی ایجاد نمیشود)، در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش تحلیل معکوس جریان گذرا به تحلیل جریان در سه عدد رینولدز ۱۲۷۰ ،۳۷۵۰۵۶۰۰ ، در جریانهای آرام و آشفته با اعداد رینولدز پایین، پرداخته شده است