سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شکوه اسدی فیروزآبادی – کارشناسی ارشد تغذیه طیور
کامران طاهرپور – استادیار دانشگاه ایلام
عباس درزی نیا –

چکیده:

درروشهای نوین تغذیه طیور مواد افزودنی ازاهمیت زیادی برخوردار ند مواد افزودنی فقط به عنوان محرک رشد و تامین کننده بازدهی مناسب خوراکدرنظر گرفته نمی شود بلکه سلامتی طیور نیز می تواند به واسطه این موادبهبود یابد هدف ازاین مطالعه ارزیابی مقایسه ای اثرات جیره های حاوی پونه کوهی شوید مخلوط پونه کوهی و شوید پروبیوتیک پری بیوتیک و سین بیوتیک برعملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی انجام شد این ازمایش در۷تیمار با ۴ تکرار و هرتکرار شامل ۶ قطعه جوجه درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت دراین آزمایش ۱۶۸ جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸ با ۷جیره آزمایشی شامل پونه کوهی دو درصد شوید دو درصد مخلوط یک درصد پونه کوهی +۱درصد شوید پروبیوتیک و پری بیوتیک درسطح تجاری سین بیوتیک پروبیوتیک +پری بیوتیک و جیره شاهد بدون ماده افزودنی انجام پذیرد براساس نتایج بدست آمده استفاده ازتیمار مخلوط یک درصد پونه کوهی +یک درصد شوید باعث کاهش خوراک مصرفی درکل دوره پرورش شد P<0/05