سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شکوه اسدی فیروزآبادی – کارشناسی ارشد تغذیه طیور
کامران طاهرپور – استادیار دانشگاه ایلام
عباس درزی نیا – کارشناسی ارشد تغذیه طیور

چکیده:

درروش های نوین تغذیه طیور مواد افزودنی ازاهمیت زیادی برخوردارند مواد افزودنی فقط به عنوان محرک رشد و تامین کننده بازدهی مناسب خوراک درنظر گرفته نمی شود بلکه سلامتی طیور نیز میتواند بواسطه این مواد بهبود یابد هدف ازاین مطالعه ارزیابی مقایسه ای اثرات جیره های حاوی پونه کوهی شوید مخلوط پونه کوهی و شوید پروبیوتیک پری بیوتیک و سین بیوتیک درعملکرد فراسنجه های بیوشیمیایی خون تعدادسلولهای خونی وبرخی صفات لاشه جوجه های گوشتی انجام شد این آزمایش در ۷ تیمار با ۴ تکرار و هرتکرار شامل ۶قطعه جوجه درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت دراین ازمایش ۱۶۸ جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸ با ۷ جیره آزمایشی شامل پونه کوهی دو درصد شوید دو دصد مخلوط یک درصد پونه کوهی + یک درصد شوید پروبیوتیک و پری بیوتیک درسطح تجاری سین بیوتیک پروبیوتیک +پری بیوتیک و جیره شاهد بدون ماده افزودنی انجام پذیرفت براساس نتایج بدست آمده استفاده ازتیمار مخلوط یک درصد پونه کوهی +یک درصد شوید باعث کاهش خوراک مصرفی درکل دوره پرورش شد P<0/05 دردوره پایانی جیره حاوی دو درصد شوید بیشترین میانگین وزنی را دارا بود P<0/05 (. درپایان دوره پرورش مواد افزودنی بجز سین بیوتیک بطور معنی داری ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشیدند P<0/05 (.