سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید سجاد میریان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچست
داود محبی کلهری – استادیار دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله اثرات جریان لایه ای ضربانی برانتقال حرارت نانوسیالات دریک لوله دندانه دار با دیواره دما ثابت توسط دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است دراین بررسی سیال مورد استفاده یک نانوسیال پایه آبی شامل نانوذرات اکسید مس می باشد جهت حل معادلات پیوستگی نویر استوکس و انرژی از روش المان محدود دریک نرم افزا رتجاری استفاده شده است ویسکوزیته و هدایت حرارتی موثر نانوسیال به ترتیب توسط روابط بریکمن و مدل پاتل و همکاران محاسبه شدها ست جهت صحت سنجی مدل مقایسه ای بین نتایج این مدل با نتایج حاصل از کار محققین دیگر صورت گرفت که نشان داد مدل استفاده شده تطابق خوبی با نتایج دیگران دارد نتایج شبیه سازی صورت گرفته نشان داد که ضربانی کردن جریان منجر به افزایش میزان انتقال حرارت چه درلوله های صاف و چه درلوله های دندانه دار می گردد همچنین اثرات کسرمولی ذرات فلزی برروی انتقال حرارت درلوله دندانه دار مورد بررسی قرارگرفت .