سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی کوهستانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مازندران ت
ابوالحسن صادقی پناه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
حمیدرضا محمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،گیلان – رودسر.

چکیده:

این آزمایش در پاییز سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات گوسفند و بز موسسه تحقیقات علوم دامی کشور واقع در شهرستان کرج انجام شد.به منظور بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با دانه ذرت در جیره پرواری بر روی عملکرد پروار در برههای نور مغانی، ابتدا ۲۵ رأس بره نر مغانی ۷ – ۶ ماهه با میانگین وزن ۴/۴ – ۳۱/۲۲ کیلوگرم، براساس نسبت دانه غلات در جیره پرواری بوه ۵ گروه آزمایشی : ۱- ۱۰۰% جو ۲- ۷۵% جو – ۲۵ % ذرت ۳- ۵۰% جو – ۵۰ % ذرت ۴- ۲۵% جو – ۷۵% ذرت و ۵- ۱۰۰% ذرت تقسیم شودند. مصرف خوراک به صورت روزانه و وزنکشی از همه برههای تحت آزمایش به فواصل زمانی هر دو هفته یکبار انجام شود. وزن زنده در برههای تغذیه شده با جیره هوای ۲۵ %جو – ۷۵ %ذرت و ۱۰۰ %ذرت در مقایسه با جیره ۱۰۰ %جوو تمایول بوه افزایش داشت (فرمول در متن اصلی مقاله) مصرف خوراک در برههای تغذیه شده با جیوره ۱۰۰ %ذرت در مقایسه با جیره هوای ۵۰ %جو- ۵۰ %ذرت و ۷۵ %جو – ۲۵ % ذرت تمایل به افزایش داشت (فرمول در متن اصصلی مقاله) ضریب تبدیل غذایی در برههای تغذیه شده با جیره ۱۰۰ %جو نسبت به جیره های ۷۵% جو – ۲۵% ذرت و ۱۰۰% ذرت تمایل به افزایش داشت (فرمول در متن اصلی مقاله) در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که جایگزینی ذرت به جای جو در جیره پرواری میتواند موجب بهبود نسبی در عملکرد پروار شود به طووری کوه در گوروه ۱۰۰ %ذرت به ازای هر بره افزایش وزن نسبت به گروه ۱۸۸ %جو تمایل به افزایش داشت (فرمول در متن اصلی مقاله)