سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی کوهستانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مازندران ت
ابوالحسن صادقی پناه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
حمیدرضا محمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،گیلان – رودسر.

چکیده:

این آزمایش در پاییز سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات گوسفند و بز موسسه تحقیقات علوم دامی کشور واقع در شهرستان کرج انجام شد.به منظور بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با دانه ذرت در جیره پرواری بر روی غلظت هورمونهای تیروئید، متابولیتها و آنزیم LDH سرم خون در برههای نر مغانی، ابتدا ۲۵ رأس بره نر مغانی ۷ – ۶ ماهه با میانگین وزن ۳/۴ – ۳۱/۲۲ کیلوگرم، براساس نسبت دانه غلات در جیره پرواری به ۵ گروه آزمایشی: ۱ – ۱۰۰% جو ۲- ۷۵% جو – ۲۵% ذرت ۳- ۵۰% جو – ۵۰% ذرت ۴- ۲۵% جو – ۷۵% ذرت و ۵- ۱۰۰% ذرت تقسیم شدند. خونگیری از سیاهرگ وداج و با لوله ونوجکت از همه برههای تحت آزمایش به فواصل زمانی هر دو هفته یکبار انجام شد. غلظت اوره خون از هفته ششم به بعد در گروه تغذیه شده با جیره ۱۰۰ %جو تمایل به افزایش داشت (فرمول در متن اصلی مقاله) در هفته پایان آزمایش، غلظت گلوکز در برههای تغذیه شده با جیره ۲۵ %جو ۷۵ %ذرت در مقایسه با برههای تغذیه شده با جیرههای ۱۰۰ %جو، ۷۵ %جو ۲۵ %ذرت و ۱۰۰ % ذرت تمایل به افزایش داشت (فرمول در متن اصلی مقاله) غلظت کلسترول سرم خون در هفته ششم و دهم در برههای تغذیه شده با جیره ۱۸۸ %جو در مقایسه با برههای تغذیه شده با جیرههای ۷۵% جو – ۲۵ % ذرت و ۵۰% جو – ۵۰% ذرت افزایش داست (فرمول در متن اصلی مقاله) در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که جایگزینی ذرت به جای جو در جیره پرواری، تعادل متابولیتها و هورمونهای موثر بر عملکرد پروار را در بدن برهها بهبود میبخشد که در نتیجه میتواند موجب بهبود نسبی در عملکرد پروار شود.