سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساراالسادات راه پیما – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
احمد معینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

گل محمدی، یکی از گونه های مهم رزهای عطری می باشد که به دلیل داشتن روغن های معطر و تجاری مهم، در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، تاثیر تیمارهای هورمونی و زیزکشت کردن در ریزازدیادی این گیاه مورد بررسی قرار گرفته اند.برای این منظور ریز نمونه های گره ای تهیه شده از قطعات ساقه به طولcm 5/2-5/1 و دارای یک جوانه جانبی در محیط کشت MS حاوی g.l-1 30 ساکارز و غلظتهای مختلف BAP وIAA کشت شدند. ترکیبی از g.l-1 4 آگار-آگار و g.l-1 5/1 فیتاژل به عنوان عامل ژلی استفاده شد و بعد از گذشت ۴ هفته صفات تعداد نوساقه در هر ریزنمونه و ارتفاع نوساقه ها مورد بررسی قرار گرفتند. تیمار حاوی mg.l-1 2 از BAP و mg.l-1 5/0 از IAA بهترین تأثیر را روی صفات تعداد نوساقه در هر ریز نمونه و متوسط ارتفاع نوساقه داشت. در این آزمایش، ریز نمونه ها دو بار در محیط های کشت اولیه خود و بهترین محیط کشت، زیرکشت شدند که تأثیر آن را روی صفت تعداد نوساقه در هر ریز نمونه، مثبت ارزیابی شد.