سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین سجادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد انار

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تیمارهای مختلف کلسیم بر عارضه لکه پوست استخوانی (نرم باقی ماندن و سخت نشدن پوست استخوانی) میوه پسته در رقم اکبری، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تیمار ( ۱- گچ (سولفات کلسیم) و محلولپاشی کلسیم مایع، ۲- گچ و نیترات کلسیم، ۳- گچ، نیترات کلسیم و محلولپاشی کلسیم مایع، ۴- تیمار شاهد) در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد درصد میوههای سالم و درصد میوههای آلوده (دچار عارضه) در تیمارهای مختلف کلسیم در سطح یک درصد (۰٫۰۱>P) معنیدار بود. بیشترین درصد میوههای سالم و کمترین درصد میوههای آلوده در سه تیمار کلسیم مشاهده شد اما اختلاف معنیداری بین سه تیمار وجود نداشت. در اندازهگیری میزان عناصر غذایی برگ (کلسیم، منیزیم، نسبت کلسیم به منیزیم)، منیزیم در سطح یک درصد و نسبت کلسیم به منیزیم در سطح پنج درصد معنیدار بود اما میزان کلسیم معنیدار نبود. کمترین میزان منیزیم و بیشترین نسبت کلسیم به منیزیم (Ca/Mg) در تیمار گچ و نیترات کلسیم به دست آمد. بالا بودن نسبت کلسیم به منیزیم باعث کاهش مسمومیت منیزیم و همچنین کاهش عارضه میشود. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از گچ و نیترات کلسیم در کاهش عارضه لکه پوست استخوانی میوه پسته در رقم اکبری قابل توصیه است.