سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مازیار فیض اله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
اسعد مدرس مطلق –
علی محمد نیکبخت –

چکیده:

با توجه به ارزش روغن موجود در بذر گلرنگ و پتانسیل بالای کشوردرتولید آن نیاز به طراحی دستگاه های مختلف فرآوری و استخراج روغن امری ضروری به نظر می رسد به همین منظور دراین مقاله برخی خواص فیزیکی بذر گلرنگ رقم IL111 با توجه به اثرات تیمارهای مختلف کشت آبیاری و تغذیه ای بدست آمد تعیین خواص مذکور بعنوان پارامترهای مهم درطراحی دستگاه ها و سیستمهای فراوری و بهینه سازی کردن دستگاه های موجود مورد نیاز میب اشد تحقیقات در رطوبت تعادلی بذرها حدود ۷ درصد برمبنای خشک انجام گرفت خواص بدست آمده شامل ابعاد اصلی قطر میانگین هندسی کرویت جرم مساحت سطح چگالی توده ای و حقیقی و تخلخل می باشد نتایج نشان از تاثیر معنی دار برخی از تیمارها درسطح p≤۰٫۰۵ برروی خواص فیزیکی بذرگلرنگ داشت