سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید حیدری – عضوباشگاه پژوهشگران جوان ودانشجوی سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهر
عبدالحسین ابوطالبی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
محمدجواد کرمی – پژوهندهمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالحسین محمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر جیبرلیک اسید و تیمارهای حلقه برداری تنک حبه و خوشه برزمان رسیدن و خصوصیات میوه انگور یاقوتی در استان فارس در فصل زراعی ۸۹-۸۸ د رمنطقه کوار و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و تعداد سه تاک در هرکرت اجرا شد تیمارهای آزمایشی شامل جیبرلیک اسید با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر حلقه برداری تنه ، تنک حبه ، تنک خوشه، حلقه برداری + تنک حبه، حلقه برداری + تنک خوشه، حلقه برداری تنه + جیبرلیک اسید ، حلقه برداری + تنک حبه + تنک خوشه ، حلقه برداری + تنک حبه + جیبرلیک اسید، حلقه برداری + تنک خوشه + جیبرلیک اسید ، حلقه برداری + تنک خوشه + تنک حبه + جیبرلیک اسید و تیمار شاهد بود درنهایت در تیمار حلقه برداری تنه درشت ترین حبه ها و زودرس ترین میوه ها ۸ روز زودتر از تیمار شاهد تولید شدند و با سایر تیمارها اختلاف معنی دار p<1%) مشاهده شد.