سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تورج جدیدی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی
سهراب حجام – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
غلامعلی کمالی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کیوان فتوحی – عضو هیئت علمی موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

تگرگ یکی از پدیده های زیانبخش جوی است که سالهاست پهنه کشاورزی را مورد تهدید و تهاجم قرار داده است دراین پژوهش اثرات این پدیده مخرب در طول دوره رشد چغندرقند و عکس العمل آن برصفات کمی و کیفی محصول شبیه سازی و مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل با دو فاکتور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی میاندواب اجرا گردید. مراحل مختلف رشد چغندرقند فاکتور A در چهار سطح شامل مرحله اول رشد از زمان پس از استقرار تا پوشش ۱۰ درصد s1 مرحله دوم رشد از پوشش ۱۰ درصد تا پوشش ۷۰ تا ۸۰ درصد سطح زمین s2 مرحله سوم رشد از انتهای مرحله دوم تا رسیدن گیاه S3 و مرحله چهارم رشد از انتهای مرحله سوم تا برداشت محصول S4 دردص خسارت تگرگ فاکتور B درچهار سطح شامل ۲۵درصد I1 50 درصد I2 و ۷۵ درصد I3 و ۱۰۰ درصد I4 و تیماری به عنوان شاهد بدون خسارت تگرگ انتخاب شد و صفات مختلف کیفی و کمی چغندر قند برای هر تیمار اندازه گیری گردید.