سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده نجمه مقیمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدرآبادی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

باتوجه به تغییرات اقلیمی سالهای اخیر و کاهش شدید بارندگی و به تبع آن کم آبی ،لازم است ارقامی از گندم که به خشکی متحمل تر باشند انتخاب شود در این مسیر توانایی ارقام مختلف در داشتن ریشه های گسترده تر و کارامدتر می تواند مثمر ثمر باشد.به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و تاثیر آن بر خصوصیات مرفولوژیکی ریشه گندم این آزمایش گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیمار و ۴ تکرار، که فاکتور اول واریته های گندم به نامهای پیشتاز- پیشگام گاسکوژن و فاکتور دوم – مرودشت سطوح آبیاری گندم شامل ۱۰-۸۰-۶۰درصد آب مورد نیاز بوده است اجرا گردید . این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکدهکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مجتمع گلبهار انجام گرفت. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش عبارت بودند از طول، عرضوزن خشک، نسبت ریشه به اندام هوایی و حجم ریشه و کارایی مصرف آب که این صفات با استفاده از نرم افزارExcel و SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح ۵% انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات طول و عرض، نسبت ریشه به اندام هوایی و حجم ریشه در خشکی با اطمینان ۹۹ % بایکدیگر اختلاف معنی داری دارند اما در مورد ارقام طول ریشه، وزن خشک ریشه و حجم ریشه و کارایی مصرف آب با اطمینان ۹۵ % باهم اختلاف معنی دار دارند. عرض ریشه و نسبت ریشه به اندام هوایی در اثر متقابل رقم و خشکی با اطمینان ۹۹ % اختلاف داشتند