سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن پرجود – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد جواد آروین – دانشیار بخش مهندسی تولیدات گیاهی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باه

چکیده:

با توجه به کمبود منابع اب در کشور ، افزایش کارایی مصرف آب با هدف افزایش تولید به ازاء هر واحد آب مصرفی و استفاده بهینه از منابع محدود آب ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مورد می توان به افزایش نگهداری آب توسط گیاه که موجب افزایش راندمان مصرف آب و افزایش دور آبیاری می شود اشاره کرد. این تحقیق به منظور تعیین اثرات تنظیم کننده رشد گیاهی متیل جاسمونات (MJ) بر روابط آبی و رشد گیاه طالبی (Cucumis melo) رقم شاهپسندی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با ۴ تکرار در کرمان انجام شد. در این آزمایش بذرهای طالبی قبل از کاشت در محلول متیل جاسمونات با غلظت ۰ و ۵ و ۱۰ میکرومول به مدت ۲۴ ساعت خیسانده شدند. در طی مراحل رشد و نمو ، خصوصیات رویشی مانند سطح برگ ، طول بوته ، وزن تر ، تعداد برگ و خصوصیات فیزیولوژیکی از جمله محتوای نسبی آب برگ و نشت یونی و همچنین در طی برداشت ، عملکرد و وزن میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. در مقایسه با شاهد تیمار ۵ میکرومول MJ باعث افزایش محتوای نسبی آب برگ (۱۶درصد) ، کاهش نشت یونی (۲۵٫۸۱)، افزایش وزن تر بوته (۴۰)، طول بوته (۷۱) ، سطح برگ (۳۹) ، تعداد برگ (۴۷) و عملکرد به میزان ۶۷درصد گردید.