سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاسمن دودمان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
آرش دودمان – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور طارم

چکیده:

سیاه دانه از گیاهان دارویی ارزشمندی است که سطح زیر کشت آن در مناطق مختلف در حال توسعه می باشد. مواد موثر موجود در دانه اثرات ضد انگلی و ضد باکتریایی دارند. این تحقیق در سال ۱۳۸۹ به منظور بررسی اثر دور آبیاری در سه سطح(۵۰ ،۸۰ ،۱۱۰ میلی لیتر تبخیر از تشتک کلاس A) وسطوح پتاسیم (صفر،۲۰۰،۱۵۰،۱۰۰،۵۰کیلوگرم در هکتار) برصفات کیفی گیاه دارویی سیاه دانه به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. صفات مورد برسی عبارت بودند از درصد روغن، درصداسانس، عملکرد دانه، عملکرد روغن و عملکرد اسانس. تجزیه واریانس مشاهدات نشان داد که دور آبیاری اثر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه داشت. افزایش فواصل آبیاری درصد روغن و عملکرد روغن واسانس دانه را کاهش داد. سطوح پتاسیم اثر معنی داری بر درصد روغن و اسانس دانه نداشت، اما در تمامی تیمارها نسبت به شاهد افزایش مشاهده شد. بین سطوح مختلف پتاسم اختلاف معنی داری در عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه مشاهده شد. بیشترین عملکرد اسانس ۴۸/۱۴کیلوگرم در هکتار وبیشترین عملکرد روغن۶۳/۴۳۳ کیلوگرم در هکتار درتیمار آبیاری بعد از۵۰ میلی لیتر تبخیر و سطح کودی ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار حاصل شد.