سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا بوربوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد همتی – دکتری منابع طبیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
داود ارادتمنداصلی – دکتری فیزیولوژی گیاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش کمبود آب بر برخی صفات فیزیولوژیکی هیبریدهای مختلف ذرت، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تنش خشکی در سه سطح ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی وپنج هیبرید ذرت شامل سینگل کراس۷۰۴ ، ۷۰۰ ، ۵۲۴، ۵۰۰ و دابل کراس ۳۷۰ به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تنش کمبود آب عملکرد دانه را کاهش داد. در بین هیبرید ها بیشترین عملکرد دانه از هیبرید های زودرس ومتوسط رس حاصل شد..همچنین نتایج بررسی محتوی نسبی آب نشان داد با اعمال تنش کمبود آب محتوی نسبی آب برگ کاهش یافت. اثر متقابل تیمارها نشان داد در شرایطی که نیاز آبی گیاه به طور کامل تأمین می شود و در شرایط تنش، یعنی آبیاری معادل ۷۵ % و ۵۰ % نیاز آبی گیاه هیبرید ۵۲۴ و ۵۰۰ از عملکرد بالاتری نسبت به سایر ارقام برخوردار بود.