سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بوربوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد همتی – دکتری منابع طبیعی
داود ارادتمنداصلی – دکتری فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش کمبود آب بربرخی صفات فیزیولوژیکی هیبریدهای مختلف ذرت، آزمایشی درسال زراعی ۸۹-۸۸ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد تیمارها شامل تنش خشکی در سه سطح ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرتهای اصلی و پنج هیبرید ذرت شامل سینگل کراس ۷۰۴ ، ۷۰۰ ، ۵۲۴ و ۵۰۰ و دابل کراس ۳۷۰ به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد نتایج نشان داد تنش کمبود آب عملکرد دانه را کاهش داد در بین هیبریدها بیشترین عملکرد دانه از هیبریدهای زودرس و متوسط رس حاصل شد همچنین نتایج بررسی محتوی نسبی آب نشان داد با اعمال تنش کمبود اب محتوی نسبی آب برگ کاهش یافت.