سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوبکر رحیمی – عضو هیئت علمی گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
لقمان رحیمی – مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان سقز

چکیده:

در این تحقیق اثرات تنش شوری و خشکی در چهار سطح ( صفر، ۴- ، ۸- و ۱۲- بار) با نمک طعام و پلی اتیلن گلایکول برجوانه زنی و رشد گیاهچههای ارقام پرتو وVC-1973Aماش و ۲۴۵MLC و ۳۱۳ MLCعدس مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد و سرعت جوانهزنی، نسبت طول ریشهچه به ساقهچه(R/S و وزنتر گیاهچهها اندازه گیری شد. آ زمایش به ص ورت فاکتوریل۲×۴با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط کنترل شده آزمایشگاه انجام شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های مختلف ماش و عدس از نظر حساسیت به تنش شوری و خشکی اختلاف وجود داشت. ش وری و خشکی درص د جوانه زنی رق م پرتو را به ترتیب تا ۳۶ و ۲۰ درصد کاهش داد اما تاثیر معنی داری بر جوانه زنی رق م VC-1973Aنداشت . جوان هزنی بذو ر عدس تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفت اما در شرایط تنش شوری درصد جوانهزنی بذور رق م۲۴۵ MLC و ۳۱۳ MLC به ترتیب تا ۷۱ و ۲۹ درصد کاهش یافت