سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

هیچ گونه گیاهی و جانوری از تنش مصون نمیباشد و حداقل یکبار در طی زندگی خود تحت تنش قرار می گیرد. جوانهزنی و رشد گیاهچه از مراحل مهم فنولوژیک گیاه بوده که بویژه در شرایط شور بقای گیاه وابسته به آنهاست. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچههای کنجد رقم صفیآبادی، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه در آزمایشگاه زراعت دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل ۴ سطح شوری ( ۰ و ۵۰ ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمولار) ناشی از نمک کلرید سدیم بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که درصد و سرعت جوانهزنی کلیه ارقام با افزایش شوری، کاهش پیدا کرد. سایر پارامترهای اندازه گیری شامل طول ریشه چه و ساقه چه، همچنین وزن تر و خشک کنجد با زیاد شدن غلظت نمک در محلول، کاهش یافتند.