سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرنوش مصطفوی – گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، دانشکده علوم کشاو
منصوره معینی – گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، دانشکده علوم کشاو
علی نقی فرح بخش – گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، دانشکده علوم کشاو

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات پتانسیل های اسمزی مختلف ( ۰،۲۵،۵۰،۱۰۰،۱۵۰)میلی مولار) ناشی از نمک کلرید سدیم، به عنوان تنش شوری انجام گردید. هدف از اجرای آزمایش، مقایسه پارامترهای رشد ذرت سینگل کراس۷۰۴ و ۷۱۱ و علف هرز تاج خروس، در تنش شوری بود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح کاملاتصادفی درظرف های ۷۵۰ میلی لیتری محتوی محلول هوگلند با ۴ تکرار در محیط هیدروپونیک(آبکشت) و در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد انجام گردید. تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح پتانسیل اسمزی بر وزن تر و خشک و کلروفیل A, Bگیاه ذرت و علف هرز تاج خروس خودرو، معنی دار بود(.(P< ( 0.05 با افزایش شوری وزن تر و خشک و کلروفیل A. B گیاه ذرت و همچنین علف هرز تاج خروس خودرو کاهش می یابد.