سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید جاجرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
رضا اباذریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
کورش خسرویار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدرضا یزدانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

گلرنگ از جمله دانه های روغنی با ارزش بوده که ضمن داشتن روغن با کیفیت، دارای مقاومت به استرس شوری نیز می باشد .بررسی ارقامی از این محصول که قادر باشند تنش شوری را در مرحله جوانه زنی بیشتر تحمل کرده و گیاهچه سبز بیشتری تولید کننده برای عملکرد بیشتر دارای اهمیت است. از این رو در این تحقیق عکس العمل ۷ رقم برتر گلرنگ پاییزهCH353زرقان، استریا، رینکونادا، گل سفید اصفهانCH و ۶۵ CH697به سطوح تنش شوری (صفر ،۳-، ۶-، ۹- ، ۱۲-، ۱۵- ، بار) که با استفاده محلولNaCl تهیه شده بود در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با ۴ تکرار در شرایط آزمایشگاه و دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به اجرا درآمده. بررسی نتایج بیانگر آن بود که صفت طول ساقه چه از حساسیت بیشتری نسبت به سایر صفات برخوردار است به طوری که بیشترین طول ساقه چه را رقم Rinconad با ۷/۰۶۷ میلی متر می باشد در حالیکه بیشترین طول ریشه چه با میانگین ۲۰/۲۷۳ میلی متر متعلق به رقم CH65 می باشد بیشترین طول ریشه چه در سطح تنش شوری ۶- بار و با میانگین ۲۵/۷ میلی متر ایجاد شد. افزایش سطوح مختلف تنش شوری به ویژه از -۹ بار بیشتر درصد جوانه زنی کاهش می یافت. بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی را به ترتیب ارقام زرقان و CH697 دارابوده در حالیکه بیشترین درصد جوانه زنی ( ۹۸ %) در تنش شوری ۶- بار به دست آمده است بیشترین ضریب سرعت جوانهزنی با متوسط ۱۵/۲۵ درصد مربوط به رقم استریا است و این در حالی است که این رقم با میانگین ۶/۲۲ روز دارای کمترینمیانگین زمان جوانه زنی می باشد و نیز بیشترین میانگین زمان جوانه زنی مربوط به رقم ۶۹۷CH بوده و این رقم دارای کمترین میزان ضریب سرعت جوانه زنی می باشد. کمترین میانگین زمان جوانه زنی در سطح شوری ۳- بار مشاهده شد . رقمرینکونادا دارای بیشترین و رقم ۶۹۷CH دارای کمترین میزان سرعت جوانه زنی بود و به طور کلی می توا ن گفت در بینارقام، رقم ۶۹۷CH حساس ترین رقم به تنش شوری می باشد و صفت درصد جوانه زنی کمتر تحت تأثیر سطوح مختلف تنش شوری قرار می گیرد