سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محسن ابراهیمی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحا
میعاد فرجی – کارشناس آزمایشگاه زراعت، گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چکیده:

با توجه به وجود آب ها و اراضی شور و ن م یه شور در مناطق وسع یی از کشورمان، آزمایشی جهت ارز اب یی تحمل به شوری بابونه ۸ ، ۶ ، ۴ ، ۲ ، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. ۸ تیمار شوری شامل تیمارهای ۰ (Anthemis nobilis L.) 12 و ۱۴ دسی زیمنس بر متر مربع نمک طعام، بر بذرهای این گیاه اعمال و سپس جوانه زنی آن ها بررسی شد . نتایج تجز ه ی ، ۱۰ ، باعث کاهش درصد و (p<0/ واریانس داده های آزمون جوانه زنی نشان داد که تیمارهای اعمال شده به طور معنی داری ( ۰۱ سرعت جوانه زنی بذور گیاه بابونه می شود.