سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرنوش مصطفوی – دانشجویکارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
منصوره معینی – گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
علی نقی فرح بخش – گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

آزمایش به منظور بررسی اثرات پتانسیلهای اسمزی مختلف ۰ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار ناشی از نمک کلرید سدیم به عنوان تنش شوری انجام گردید. هدف از اجرای آزمایش مقایسه پارامترهای رشد ذرت ارقام ۷۰۴ و ۷۱۱ و علف هرز تاج خروس خودروی در تنش شوری بود آزمایش بصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح کاملا تصادفی در ظرفهای ۷۵۰ میلی لیتری محتوی محلول ه وگلند با ۴ تکرار در محیط هیدروپونیک آبکشت و در دمای ۳۰ درجه سلیسیوس انجام گردید. تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح پتانسیل اسمزی برطور ریشه و ساقه تعداد و سطح برگ گیاه ذرت و علف هرز تاج خروس خودروی معنی دار بود P<0.01. با افزایش شوری طول ریشه و ساقه تعداد و سطح برگ گیاه ذرت و همچنین علف هرز تاج خروس خودروی کاهش یافت.