سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید جاجرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
رضا اباذریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بجنورد
کورش خسرویار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدرضا یزدانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بجنورد

چکیده:

گلرنگ از جمله دانه های روغنی با ارزش بوده که ضمن داشتن روغن با کیفیت دارای مقاومت به استرس شوری نیز می باشد بررسی ارقامی از این محصول که قادر باشند تنش شوری را درمرحله جوانه زنی بیشتر تحمل کرده و گیاه چه سبز بیشتری تولید کننده برایعملکرد بیشتر دارای اهمیت است از این رو در این تحقیق عکس العمل ۷ رقم برتر گلرنگ پاییزه CH353 زرقان ، استریا، رینکونادا، گل سفید اصفهان، UCH65 CH697 به سطوح تنش شوری صفر، ۳-، ۶- ، ۹-، ۱۲- و ۱۵- بار که با استفاده از محلول NaCL تهیه شده بود درآزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با ۴ تکرار در شرایط آزمایشگاهی و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به اجرادرآمده . بررسی نتایج بیانگر آن بود که صفت طول ساقه چه از حساسیت بیشتری نسبت به سایر صفات برخوردار است بطوریکه بیشترین طول ساقه چه را رقم Rinconad با ۷/۰۶۷ میلی متر دارا می باشد درحالیکه بیشترین طول ریشه چه با میانگین ۲۰/۲۷۳ میلیمتر متعلق به رقم CH65 میباشد. بیشترین طول ریشه چه در سطح تنش شوری ۶- بار و با میانگین ۲۵/۷ میلیمتر ایجاد شد.با افزایش سطوح مختلف تنش شوری به ویژه از -۹ بار بیشتر درصد جوانه زنی کاهش یافت بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی را به ترتیب ارقام زرقان و CH697 دارا بوده درحالیکه بیشترین درصد جوانه زنی ۹۸% در تنش شوری -۶ بار بدست آمده است بیشترین ضریب سرعتجوانه زنی با متوسط ۱۵/۲۵ درصد مربوط به رقم استریا است و این درحالی است که این رقم با میانگین ۶/۲۲ روز دارای کمترین میانگین زمان جوانه زنی می باشد و نیز بیشترین میانگین زمان جوانه زنی مربوط به رقم CH697 بوده و این رقم دارای کمترین میزان ضریب سرعت جوانه زنی می باشد رقم رینکونادار دراای بیشترین و رقم CH697 دارای کمترین میزان سرعت جوانه زنی بوده و بطور کلی می توان گفت که در بین ارقام رقمCH697 حساسترین رقم به تنش شوری میباشد و صفتدرصد جوانه زنی کمتر تحت تاثیر سطوح مختلف تنش شوری قرار میگیرد.