سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عبدالرزاق دانش شهرکی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
عبدالمهدی بخشنده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین دانشکده کشاورزی گروه زراعت
قدرت الله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین دانشکده کشاورزی گروه زراعت

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و میزان مصرف نیتروژن بر بنیه بذرهای کلزا، رقم هایولا ۴۰۱، در شرایط آزمایشگاه اجرا شد. تیمارها شامل تنش خشکی در سه سطح بدون تنش ، تنش ملایم و تنش شدید و پنج سطح نیتروژن به ترتیب شامل صفر و ۹۰ و ۱۴۰ و ۱۹۰ و ۲۴۰ کیلو گرم در هکتار بودند که به صورت یک آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین بر گیاهان مادری اعمال شدند. بذور حاصل از هر کرت فرعی در آزمایشگاه از لحاظ درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی ارزیابی شدند. نتایج حاصله نشان داد که اختلاف معنی داری بین سطوح تنش خشکی در مورد کلیه صفات مورد بررسی در آزمون پیری تسریع شده وجود داشت و تنش خشکی باعث کاهش مقدار درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی و افزایش متوسط زمان جوانه زنی شد در حالی که بین سطوح این تیمار در آزمون جوانه زنی استاندارد اختلاف معنی داری در ارتباط با هیچ یک از این صفات مورد مطالعه دیده نشد. اثر مقادیر نیتروژن نیز بر کلیه صفات به جز درصد جوانه زنی در هر دو آزمون معنی دار بود به طوری که افزایش مقادیر نیتروژن سبب افزایش مقدار صفات مورد بررسی گردید. همچنین مشخص شد اختلاف معنی داری بین اثر متقابل تنش خشکی و مقادیر نیتروژن بر تمامی صفات مورد اندازه گیری در ه ردو آزمون وجود داشت.