سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره شعبانی – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
نیراعظم خوش خلق سیما – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (عضو هیات علمی)
غلامعباس اکبری – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
مریم شهبازی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (عضو هیات علمی)

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا ۱۳۸۹ در گلخانه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج به اجرا درآمد.در این – تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۹۰ ۱۰ % رطوبت زراعی و ۶ رقم و لاین متحمل و حساس جواستفاده شد. صفاتی نظیر ،%۳۰ ،%۵۰ ،% آزمایش از ۴ تیمار سطح تنش ۷۵ هدایت روزنه ای، میزان سبزینگی، عملکرد دانه ،(RWL%) میزان آب نسبی از دست رفته ،(RWC%) محتوای نسبی آب برگ و تلاش بازآوری اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها تفاوت معنی داری را در بین سطوح آبیاری از نظر محتوای نسبی % آب برگ، میزان آب نسبی از دست رفته، هدایت روزنه ای، میزان سبزینگی، عملکرد دانه و تلاش باز آوری در سطح احتمال ۱ نشان داد. تنش رطوبتی منجر به کاهش عملکرد دانه و محتوای نسبی آب برگ، هدایت روزنه ای و تلاش بازآوری خوشه گردید.همچنین تنش رطوبتی منجر به افزایش میزان سبزینگی در اوایل تنش و کاهش آن در تنش شدید ۱۰ % و افزایش میزان آب نسبی از دست رفته گردید.همچنین نتایج تجزیه واریانس داده ها تفاوت معنی داری را در بین ژنوتیپ ها و اثر متقابل ژنوتیپ و تنش از نظر صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۱% نشان داد. با توجه به نتایج محتوای نسبی آب برگ و هدایت روزنه ای و عملکرد دانه و تلاش بازآوری رقم یوسف و ۶۷ جزء ارقام متحمل شناخته شدند و همچنین موراکو و ۱۷ جزء ارقام حساس شناخته شدند.