سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود فال سلیمان اول – استادیار دانشگاه بیرجند
بهاره چکشی – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

چکیده:

بسیاری از مناطق دنیا از جمله نواحی خشک در سر آغاز تحولات توسعه ای، با رکود قابل توجه منابع محیطی همچون دسترسی به منابع آب کافی و پایدار مواجه شده اند به طوریکه این مساله فرصت گذرای بوجود آمده برای توسعه این مناطق، در جریان پیشرفت کشورها را تحت تاثیر جدی قرار داده است. ایران بعنوان یک کشور خشک و کم آب و استان خراسان جنوبی از جمله مناطق خشک شرق کشور هستند که به دلیل نازل بودن ریزش های جوی ازوجود آب های سطحی کم بهره بوده وتقریبا کلیه مصارف آب در بخش های مختلف منحصرااز طریق استحصال آب از آبخانه های دشتهاتامین می گردد. در این مقاله ابتدا به بیان وضعیت خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب استان خراسان جنوبی و سپس از روش های مختلف به تعیین درجه خشکسالی اقلیمی و اثرات آن بر افت سطح ایستابی آبخانه دشت بیرجند و کاهش آبدهی منابع آب در این دشت به عنوان اصلی ترین کانون جمعیتی و اقتصادی در استان پرداخته شده است و جهت خلاصی از شرایط بحران به تعیین و تبیین راهبردها و سیاستها ی مدیرتی و اجرایی اقدام گردیده است. بدون شک توام نمودن اقدامات مدیریتی و اجرایی جهت فائق آمدن بر مساله بحران آب ضروری است .