سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یلدالسادات عبدالهی برائی – کارشناس ارشد باغبانی مدرس دانشگاه پیام نور فهرج
فهیمه موسوی – مدرس دانشگاه آزاد بم
الهام مهرابی گوهری – کارشناس ارشد باغبانی- دستیار علمی دانشگاه پیام نور فهرج
محمدرضا یاورزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بم

چکیده:

خرما یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشور محسوب می شود که نقش بسیار مهمی در صادرات کشور دارد. یکی از مراحل بحرانی در درخت خرما که بر میزان عملکرد تاثیر بسزایی دارد مراحل گرده افشانی و گلدهی است که تنش آبی در این مرحله باعث افت عملکرد میشود. به همین منظور جهت بررسی تاثیر میزان تنش در مرحله گلدهی، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در شهرستان بم انجام شد. آزمایش با ۴ تیمار ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A انجام شد. با انتخاب تصادفی ۱۰۰ میوه خرما از هر یک از تیمارها، خصوصیات کمی میوه ها اعم از قطر، طول، حجم و وزن میوه و هسته و درصد رطوبت میوه اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر تیمارهای آزمایش بر تمام فاکتورهای اندازه گیری شده معنیدار است. بیشترین عملکرد با آبیاری پس از ۵۰ میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر به دست آمد که تفاوت معنی داری با تیمار پس از ۱۰۰ میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر نداشت.