سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

خشکی تنش محیطی مهم در محدود کردن عملکرد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک است. به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گونه مهم ارزن یعنی ارزن پروسو یا معمولیPanicum miliaceum) و ارزن دم روباهیSetaria italica) در شرایط تنش کمآبی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تأثیر سطوح تنش کمآبی ( ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۸- ۱۰-، ۰بار) ناشی از ماده پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ (PEG 6000بر جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچههای ارزن معمولی و ارزن دم روباهی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. در هر آزمایش صفات سرعت جوانهزنی، طول ریشهچه و ساقهچه، وزن خشک ریشهچه و ساقهچه و درصد جوانهزنی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تاثیر سطوح مختلف تنش کمآبی بر طول ریشهچه و ساقهچه و وزن خشک آنها معنیدار بود به طوری که طول ریشهچه در سطح تنش ۴- بار نسبت به تیمار شاهد ۵۶ درصد کاهش نشان داد. همچنین مشخص گردید که در سطوح تنش مشابه، درصد جوانهزنی ارزن معمولی نسبت به ارزن دم روباهی بالاتر بوده است. بررسی پاسخ این گیاه به سطوح خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی، کشاوزران را در استقرار و تولید مطلوب آن یاری خواهد کرد