سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید بهنه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی باقرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زراعت و اصلاح نبات
محسن قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زراعت و اصلاح نبات

چکیده:

امروزه با توجه به ایجاد آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی که از مصرف کودهای شیمیایی حاصل می شود متخصصین را بر آن داشته که هر چه بیشتر از موجودات زنده خاک در جهت تامین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرند و بدین سان تولید و مصرف کودهای بیولوژیک به عنوان مهمترین تحول در زمینه کشاورزی به شمار می رود لذا این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر انواع کود بیولوژیک رایج از جمله کودهای حاوی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن مانند رزیوبیوم (همزیست با ریشه بقولات ) و سوپر نیتروپلاس (حاوی باکتریهای آزادزی Psedudomonas ، Azospirillium ) آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار که فاکتور ا ول شامل دو رقم لوبیا قرمز و فاکتور دوم شامل تیمارهای کود بیولوژیک؛ در سال زر اعی ۱۳۸۹ در مزرعه شخصی واقع در تربت حیدریه انجام گرفته است. در این برسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین رقم نشان داد که اختلاف معنی داری بین ارقام وجود دارد بطوریکه بیشترین وزن صد دانه را لاین D81083 با (۲۶/۹۰) گرم ثبت نموده و نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر متقابل هم حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها ست بطوریکه بیشترین عملکرد مربوط به تیمار کود شیمیائی در رقم گلی (۱۱۲۹۰) و کمترین مربوطه به تیمار شاهد لاین D81083 (6687) کیلوگرم بدست آمد.