سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد جوادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ارومی
داود حبیبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا پازکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

با توجه به ضرورت های استفاده از کودهای زیستی و آلی به جای کودهای شیمیایی جهتتغذیه بهینه محصولات زراعی کاهش آلودگی های زیست محیطی و نیل به کشاورزی پایدار آزمایش مزرعه ای در سال ۸۴-۸۶ درایستگاه تحقیقات کشاورزی دکتر نخجوانی ارومیه به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار برروی رقم بهاره هایولا ۴۰۱ اجرا شد فاکتور اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن صفر، ۱۵۰، ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار از منبع اوره و فاکتور فرعی شامل چهار سطح کود بیولوژیک تلقیح بذر با باکتری ازتوباکتر، تلقیح بذر با باکتری ازوسپریلوم تلقیح بذر با باکتری ازتوباکتر و آزوسپریلوم و عدم تلقیح بذر با باکتری بودند نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمارهای کود نیتروژن تاثیر تلقیح بذر با باکتری و همچنین اثر متقابل آنها برصفات مهم زراعی از جمله عملکرد دانه شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک تعداد غلاف در بوته تعداد دانه در غلاف تعدا شاخه فرعی طول شاخه فرعی ارتفاع بوته درصد روغن و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی دارداشتند.