سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مجیدی پارسا – کارشناس ارشد پیشرانش
رضا ابراهیمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن کریمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله، اثرات تغییر پارامترهای هندسی کانال های خن ککاری بر انتقال حرارت جریان گاز محترق به دیواره محفظه رانش یک موتور سوخت مایع با خن ککاری بازیابی به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته اس ت. پارامترهای هندسی مورد نظر شامل تعداد و ارتفاع کانال ها، ضخا مت فین ها و همچنین ضخامت دیواره داخلی محفظه ران ش می باشن د. جهت شبیه سازی انتقال حرارت کوپل شده بین جریان گاز محترق د ر محفظه، هدایت حرارتی در دیواره و جریان سیا ل خن ککننده در کانال ها ی خن ککاری از یک مدل ریاضی یک بعدی استفاده شده اس ت. معادلات حاکم بر جریان گاز محترق با یک روش کام ً لا ضمنی حل گردیده ان د. نتایج حاصل نشان می دهند که حداکثر دمای دیواره در ناحیه گلوگاه رخ داده و با کاهش سطح مقطع عبوری سیال مبرد از کانال ها و همچنین کاهش ضخامت دیواره داخلی محفظه می توان دمای دیواره را کاهش داد.