سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سلمان خاکسارحقانی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرک
عباسعلی تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرک
حامد شاهمیرزایی جشوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرک
اسما آل مهدی – کارشناس مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از ادوات خاکورزی پرکاربرد دیسکها میباشند.از آنجا که در کشور ما با توجه به شرایط آب و هوایی (خشک و کم باران) استفاده از دیسکها توصیه میشود و با افزایش دانش کشاورزان در زمینه کاربرد ادوات خاکورزی ،استفاده از این ادوات روز به روز افزایش مییابد. در این مقاله به بررسی ۲ طول مالبندی متفاوت بر عملکرد دیسک استفاده شده در این آزمایش پرداخته ایم، همچنین تاثیرات سرعت بر میزان نوسانات جانبی دیسک نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دادههای استخراجی از این آزمایشات این نتیجه حاصل میشود که با افزایش طول یدک مالبندی شاهد کاهش حرکتها و نوسانات جانبی دیسکها خواهیم بود. این میزان کاهش به این صورت است که با طول یدک ۱۵۶ سانتیمتر و با سرعت ۴ کیلومتر در ساعت نسبت به همین سرعت حرکت ولی با طول یدک ۸۶ سانتیمتر، شاهد کاهش ۱۱ درصدی در نوسانات جانبی دیسک در حین کار خواهیم بود. همچنین با طول یدک ۱۵۶ سانتیمتر و با سرعت پیشروی ۱۰ کیلومتر در ساعت نیز، نسبت به همین سرعت حرکتی و با طول یدک ۸۶ سانتیمتر شاهد کاهش ۷درصدی در نوسانات جانبی دیسک خواهیم بود. نتایج فوق بیانگر این مطلب است که در صورت بهرهگیری از طول یدک مناسب میتوانیم میزان مصرف سوخت تراکتور را در حین کار با ادوات خاکورز کششی، کاهش داده و همچنین به مقدار قابل توجهی زمان انجام شخم را کاهش دهیم